algemene voorwaarden

Introductie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden of een deel van deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, stemt u in met het gebruik van cookies door miersports.com in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid van miersports.com.

Licentie om website te gebruiken


Tenzij anders vermeld, bezitten miersports.com en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag pagina's, gebruikershandleidingen of andere productinformatie van de website voor uw eigen persoonlijk gebruik bekijken, downloaden (alleen voor cachingdoeleinden) en afdrukken, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet.
Je moet niet:

 • Materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website), materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Toon al het materiaal van de website in het openbaar
 • Materiaal op deze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden
 • Materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen
 • Materiaal van deze website opnieuw verspreiden, met uitzondering van inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie

Acceptabel gebruik


U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website of aantasting van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website veroorzaakt of kan veroorzaken, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met enige onwettige, onwettige, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

U mag deze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van enig materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van miersports.com.

U mag deze website niet gebruiken voor het verzenden of versturen van ongevraagde commerciële communicatie.

U mag deze website niet gebruiken voor marketinggerelateerde doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van miersports.com.

Gebruikersinhoud


In deze Gebruiksvoorwaarden betekent "uw gebruikersinhoud" materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u voor welk doel dan ook op deze website indient.

U verleent miersports.com een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden van uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent tevens aan miersports.com het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet onwettig of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen u of miersports.com of een derde partij (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving). .

U mag geen gebruikersinhoud naar de website sturen die het onderwerp is of ooit is geweest van een dreigende of daadwerkelijke gerechtelijke procedure of andere soortgelijke klacht.

miersports.com behoudt zich het recht voor om elk materiaal dat naar deze website is verzonden, of opgeslagen op de servers van miersports.com, of gehost of gepubliceerd op deze website, te bewerken of te verwijderen.

Niettegenstaande de rechten van miersports.com onder deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verbindt miersports.com er zich niet toe toezicht te houden op het indienen van dergelijke inhoud op, of de publicatie van dergelijke inhoud op, deze website.

Geen garanties


Deze website wordt aangeboden "zoals ze is" zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. miersports.com geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden verstrekt.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert miersports.com niet dat:

 • Deze website zal constant beschikbaar zijn, of helemaal niet beschikbaar zijn; of
 • De informatie op deze website is volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet-misleidend.

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig heeft met betrekking tot juridische, financiële of medische zaken, dient u een geschikte professional te raadplegen.

Beperkingen van aansprakelijkheid


miersports.com is niet aansprakelijk jegens u (hetzij onder de wet van contact, de wet van onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

 • Voor zover de website gratis ter beschikking wordt gesteld, voor directe schade
 • Voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade
 • Voor zakelijke verliezen, verlies van omzet, inkomen, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn zelfs van toepassing als miersports.com uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van het mogelijke verlies.

Uitzonderingen


Niets in deze disclaimer van de website zal enige wettelijk geïmpliceerde garantie uitsluiten of beperken dat het onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken, en niets in deze disclaimer van de website zal de aansprakelijkheid van miersports.com uitsluiten of beperken met betrekking tot:

 • Dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van miersports.com
 • Fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door miersports.com
 • Ongeacht of het voor miersports.com onwettig of onwettig zou zijn om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of te proberen of te beweren deze uit te sluiten of te beperken.

Redelijkheid


Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze disclaimer van de website worden uiteengezet, redelijk zijn.

Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, mag u deze website niet gebruiken.

Andere partijen


U accepteert dat miersports.com, als een entiteit met beperkte aansprakelijkheid, er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen enkele claim persoonlijk zult indienen tegen de functionarissen of werknemers van miersports.com met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, stemt u ermee in dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer van de website de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van miersports.com, evenals miersports.com, zullen beschermen.

Niet-afdwingbare bepalingen


Als een bepaling van deze website-disclaimer niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, heeft dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze website-disclaimer.

Schadevergoeding


U vrijwaart hierbij miersports.com en verbindt zich ertoe miersports.com gevrijwaard te houden van alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en alle bedragen betaald door miersports.com aan een derde partij ter schikking van een claim of geschil). op advies van de juridische adviseurs van miersports.com) opgelopen of geleden door miersports.com als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of als gevolg van een claim dat u een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden .

Schendingen


Onverminderd de andere rechten van miersports.com onder deze gebruiksvoorwaarden, kan miersports.com, als u deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt, de actie ondernemen die miersports.com passend acht om de inbreuk op te lossen, inclusief het opschorten van uw toegang tot de website, u de toegang tot de website ontzeggen, computers die uw IP-adres gebruiken de toegang tot de website blokkeren, contact opnemen met uw internetprovider om te verzoeken uw toegang tot de website te blokkeren en/of een rechtszaak tegen u aanspannen.

Opdracht


miersports.com kan de rechten en/of verplichtingen van miersports.com onder deze gebruiksvoorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

Scheidbaarheid


Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit wordt bepaald als onwettig en/of niet-afdwingbaar, blijven de overige bepalingen van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Volledige overeenkomst


Deze gebruiksvoorwaarden vormen samen met het privacybeleid van miersports.com de volledige overeenkomst tussen u en miersports.com met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Recht en jurisdictie


Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving, en alle geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Californië.

Wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden


Als we besluiten onze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen we de wijzigingsdatum van de gebruiksvoorwaarden hieronder bijwerken.

Laatst gewijzigd: 9/5/2013


Contact opnemen


Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via intl@miersport.com